مواد شیمیایی فرآوری جلوگیری‌کننده از رسوب ژئوترمال

مواد شیمیایی فرآوری جلوگیری‌کننده از رسوب ژئوترمال

 توّرقی که در تاسیسات ژئوترمال رخ می‌دهد، عبارت است از لایه رسوبی که در اثر ته نشین شدن نمک‌های رسوبی داخل تاسیس ژنراتور حرارت و خط لوله چاه عبور سیّال ژئوترمال شکل می‌گیرد. رایج‌ترین انواع توّرق شناخته شده، ته‌نشین شدن مواد معدنی کربنات کلسیم، سیلیس، سولفور و سولفات می‌باشد. تّورق موجب کاهش تولید می‌شود. در محل شکل‌گیری، فعالیت تاسیات مکانیکی را مختل می‌نماید. تاثیر منفی بر انتقال حرارت گذاشته و در نهایت موجب تولید انرژی و آب کمتری می‌گردد. در صورت عدم پیشگیری مناسب، ضمن انسداد چاه‌های تزریق مجدد، موجب از دست رفتن آنها و توقف تولید می‌شود. علاوه بر عدم کارآیی در عملکرد، با ایجاد هزینه‌های اضافی، بار مالی و اقتصادی به پروژه تحمیل می‌نماید. به همین دلیل، توّرق عاملی است که نباید در بررسی منابع ژئوترمال و آنالیز ریسک مالی نادیده گرفته شود. به منظور جلوگیری از وقوع توّرق، حتماً میبایست از مواد شیمیایی استفاده شود.

از سوی دیگر؛ مواد شیمیایی فرآوری آب سیستم‌های انرژی خورشیدی نیز در گستره محصولات شیمیایی جلوگیری‌کننده از رسوب-خوردگی در سیستم گرمایش مرکزی مدار بسته و محصولات شیمیایی تمیزکننده‌های مبدل حرارتی، موجود می‌باشد.

دِرِن کیمیا دارای سری جلوگیری‌کننده‌های ژئوترمال است که با توجه به مشخصات چاه تغییر کرده و دارای گستره وسیعی هستند که با انواع مشکلات ناشی از توّرق مبارزه می‌کنند.

مواد شیمیایی فرآوری جلوگیری‌کننده از رسوب ژئوترمال 

سری دِتِرمال (DETERMAL):

مواد شیمیایی جلوگیری‌کننده از توّرق در تاسیسات ژئوترمال. مواد شیمیایی با فرمولاسیون ویژه بر اساس ساختار سیستم و نوع توّرق.

سری دِرکلیر (DERCLEAR):

تمیزکننده رسوب در تاسیات ژئوترمال

سری دِریزسول (DERİZ SOL):

ضدیخ سیّال سیستم‌های انتقال حرارت، جلوگیری‌کننده از تشکیل رسوب و خوردگی. به منظور استفاده در سیستم‌های انرژی خورشیدی، به صورت ویژه بهبود یافته است. 

Chemistry to prevent calcification in geothermal plants. Specially formulated geothermal plant chemistry according to the structure of the system and calcification type.