Soğutma Suyu Şartlandırma

ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در نقاط مختلف یک محل کار قرار دارند، با توجه به کاربرد آنها به مرور گرم شده و در اثر این گرمایش بازده آنها پایین آمده و یا حتی در اثر افزایش دما قادر به انجام وظیفه خود نخواهند بود. از طرفی دیگر، مناطق معینی از محل‌های کاری و یا ساختمانها نیاز به خنک شدن دارند.

در سیستم‌های سرمایش که از خاصیت انتقال انرژی آب بهره می‌گیرند، هدف این است که با انتقال آب خنک شده در یک نقطه مرکزی از سیستم به دستگاه‌ها و تجهیزات مستقر در دیگر نقاط، حرارت آنها افت نموده و همواره زیر دمای معین شده برای محیط و سیستم‌ها کار کنند.

بدین منظور، سعی می‌گردد تا عوامل محدود کننده و یا مانع انتقال حرارت و یا  عیوب موجود در سیستم‌های انتقال حرارت، به حداقل میزان ممکن برسد.

فرآوری آب خنک‌کاری بر پایه جلوگیری از تشکیل لایه رسوب توسط نمک‌های رسوبی موجود در آب بر روی مبدل‌های حرارتی است که عمل سرمایش را در سیستم انجام می‌دهند. از سوی دیگر، در محیط‌های روباز که آب در معرض شدید هوا و نور آفتاب قرار دارد، احتمال تکثیر ساختارهای بیولوژیکی چون جلبک‌ و قارچ و تجمع آنها در سیستم و ایجاد انسداد در آن وجود دارد. همچنین ضمن خوردگی ناشی از ترکیب اکسیژن داخل آب با فلزات سیستم، با توجه به امکان عبور اکسیژن در آب، در بین فلزات سیستم خوردگی قطبیت باتری به وجود آمده و موجب بروز عوارض ناشی از تخریب تجهیزات سیستم می‌شود.

دِرِن کیمیا که متخصص در زمینه مدیریت آب است؛ با اجرای «برنامه فرآوری آب دِرِن کیمیا» ازطریق مهندسان سرویس در مراکز کاری، مسئولیت کارکرد سیستم‌های سرمایش از نظر آب را به عهده می‌گیرد. ابتدا با سرمایه‌گذاری بهینه در محل کاری، امکان استفاده از آب در مناسب‌ترین شرایط فرآوری را فراهم نموده و سپس با استفاده از مواد شیمیایی مانع از ایجاد رسوب، خوردگی و خطر آلودگی بیولوژیکی در آب مورد استفاده در محل کار،  امکان کارکرد تحت مناسب‌ترین پارامتر‌های کنترلی را فراهم می‌نماید.

گروه محصولات فرآوری آب خنک‌کاری

 سری دِرسو (DERSO): مواد شیمیایی فرآوری آب خنک‌کاریSoğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları

مواد شیمیایی مانع از رسوب و خوردگی در مدار‌های سرمایش باز، نیمه باز و بسته

سری دِروپت (DEROPT):

مواد شیمیایی مانع از رسوب و خوردگی با ترکیب خاص برای سیستم‌های سرمایش چیلر و مدار بسته

سری دِرودیسپ (DERODİSP):

تمیز‌کننده رسوب، لجن و پسماند در برج‌های خنک‌کننده آب

سری دِربیودیسپ (DERBIODISP):

تمیز‌کننده پسماندهای بیولوژیک در سیستم‌های سرمایش

سری دِروسید (DEROCID):

بیوسیدهای مانع تشکیل باکتری و جلبک در آب برج‌های خنک‌کننده باز و نیمه باز

لجیون‌سید (LEGIONECID):

بیوسید ویژه مورد استفاده برای برنامه کنترل ریسک لژیونلا در سیستم‌های سرمایش صنعتی، تهویه مطبوع مرکزی و کندانسور‌های اواپراتور